Medytacja

Jan Paweł II rozpoczął refleksję od stwierdzenia, że Bóg przemawia do człowieka językiem całego kosmosu. Dlatego człowiek może poznawać Boga poprzez widzialny świat. Jest to jednak w pewnym sensie poznanie niedoskonałe, albowiem nie jest to poznanie twarzą w twarz. Człowiek może poznawać Boga poprzez Chrystusa. W Jezusie Chrystusie Boga mogę zobaczyć i usłyszeć.

W Chrystusie Bóg staje się bardziej widzialny w swoim miłosierdziu. Albowiem Chrystus ukazuje i uosabia Boże miłosierdzie.

W dalszej części tego punktu Jan Paweł II zastanowił się nad współczesnym człowiekiem. Człowiekiem, który oddala od siebie pojęcie miłosierdzia, albowiem poprzez naukę i technikę staje się coraz bardziej panem i czyni coraz bardziej ziemię sobie poddaną. Ten współczesny człowiek pragnie coraz bardziej o wszystkim sam decydować. Te przeobrażenia dokonywane przez człowieka z jednej strony poprawiają jego sytuację, ale też i niosą pewne zagrożenia.

Zdaniem Jana Pawła II Kościół pragnie coraz bardziej ukazywać Boga, jako Ojca miłosierdzia. Szczególnie pragnie takiego Boga ukazywać ludziom cierpiącym oraz zagrożonym w swojej egzystencji i ludzkiej godności. Dlatego Jan Paweł II pragnął w tej encyklice przeanalizować tajemnicę Bożego miłosierdzia i przybliżyć ją człowiekowi. We współczesnym świecie miłosierdzie jest bardzo potrzebne w relacjach między ludzkich.

Abym umiał za Janem Paweł II widzieć w Bogu miłosiernego Ojca, który pragnie mnie prowadzić przez moje życie. Otoczony Jego miłosierną opieką będę mógł dzielić się tym miłosierdziem z każdym spotkanym człowiekiem. W ten sposób będę mógł umacniać człowieka w jego codziennym życiu.

  • Medytacja 1 – Jaki mam obraz Boga? 
  • Medytacja 2 – W jaki sposób ukazuję Boga innym ludziom? 
  • Medytacja 3 – Sam decyduję w moim życiu, czy podejmuję każdą decyzję z Bogiem?

Medytacja

Jan Paweł II rozpoczął encyklikę Dives in Misericordia od stwierdzenia, że Jezus Chrystus ukazał nam Boga jako swojego Ojca, który jest bogaty w miłosierdzie. Jezus jest sposobem zobaczenia Boga, albowiem, kto zobaczył Jezusa zobaczył i Jego Ojca.

Jan Paweł II w encyklice Redemptor hominis napisał, że prawda o człowieku odsłania się w pełni w Chrystusie. Dlatego w Chrystusie możemy ujrzeć oblicze Ojca, który jest Ojcem miłosierdzia oraz Bogiem wszelkiej pociechy.

Ukazanie człowieka w pełnej godności jego człowieczeństwa może się dokonać tylko przez odniesienie do Boga. I dlatego w tej encyklice Jan Paweł II pragnął zastanowić się nad tajemnicą Boga, który jest Ojcem bogatym w miłosierdziu.

W Encyklice Redemptor hominis Jan Paweł II napisał, że każdy człowiek jest drogą Kościoła. Dlatego Kościół przebywa z człowiekiem tę drogę, którą otworzył Jezus Chrystus objawiając w sobie Ojca i Jego miłość. W Jezusie Chrystusie każda droga do człowieka jest też wyjściem na spotkanie Ojca i Jego miłości. Dalej stwierdził Jan Paweł II, że posłannictwo Kościoła jest antropocentryczne, bo jest skoncentrowane na człowieku. Ale to posłannictwo Kościoła powinno też być teocentryczne, to znaczy powinno być skierowane w Jezusie Chrystusie ku Ojcu.

Encyklika Redemptor hominis otworzyła nasze umysły i serca na Chrystusa. To otwarcie na Chrystusa jako na Odkupiciela świata objawia człowieka samemu człowiekowi. Teraz z Chrystusem trzeba zrobić drugi krok ku Ojcu i Jego miłości.

Jan Paweł II w tym pierwszym punkcie wyszedł od przypomnienia encykliki Redemptor hominis, która pomogła zrozumieć człowiekowi prawdę o samym sobie. Człowiek zrozumiawszy siebie w Jezusie Chrystusie spogląda na Boga. Jan Paweł II pomaga w zobaczeniu Boga, jakiego ukazał Jezus Chrystus, Boga, który jest Ojcem bogatym w miłosierdziu.

Rozpocznę to moje wędrowanie z Janem Paweł II. Będę otwierał się na poznanie i zrozumienie Boga, którego ukazał Jezus Chrystus, Boga, który jest Ojcem bogatym w miłosierdzie. Albowiem rozpoznając siebie w Jezusie Chrystusie, z Nim będę poznawał Boga, który jest moim Ojcem i to Ojcem bogatym w miłosierdziu.

  • Medytacja 1 – Kim jest dla mnie Bóg w moim codziennym życiu?
  • Medytacja 2 – Co mówię innym o Bogu, któremu wierzę?
  • Medytacja 3 – Jest Bóg moim Ojcem?